Билети за Хоп-он Хоп-оф турове по Париж
Билети за Хоп-он Хоп-оф турове по Париж
50,00 лв.
брой
Абонирай се за бюлетин
Моят акаунт
Общи условия

1. ПРЕДМЕТ

1.1 Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на FAMILYTICKETS.EU, които уреждат правилата за използването на FAMILYTICKETS.EU, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през FAMILYTICKETS.EU.

 

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1.  Sun Kiss Travel е дружество със седалище и адрес на управление в Полша, ул. Одинца 69, Варшава 02644, с адрес за кореспонденция Полша, ул. Одинца 69, 02644 Варшава, с рег. № в Търговския регистър на Полша 550745435 и идентификационен номер по ДДС в Полша: PL7581787139.

2.2. Sun Kiss Travel администрира електронния магазин FAMILYTICKETS.EU, под формата на сайта FAMILYTICKETS.EU, както и мобилното приложение FAMILYTICKETS.EU (наричани за краткост „платформата за електронна търговия FAMILYTICKETS.EU“). Sun Kiss Travel щe бъде наричано за краткост по-долу FAMILYTICKETS.EU.

2.3.   Можете да се свържете с FAMILYTICKETS.EU на посочения по-горе адрес, на телефон 0899133967   или на и-мейл адрес info@FAMILYTICKETS.EU. Телефоните за връзка са платени. Повече информация за таксите можете да откриете в секцията „За връзка с нас“ в платформата за електронна търговия на FAMILYTICKETS.EU.

 

3.ДЕФИНИЦИИ

3.1.   Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия FAMILYTICKETS.EU

3.2   Продавач – FAMILYTICKETS.EU.

3.3.   Платформата – домейна FAMILYTICKETS.EU и неговите поддомейни или мобилното приложение FAMILYTICKETS.EU

3.4.   Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

3.5.   Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата(Поръчки, данъчни фактури и др.)

3.6.   Любими – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци

3.7.   Списък – уеб страница в Акаунта на Клиента в раздел „Любими“, в която той може да добавя продукти, от които се интересува

3.8.   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между FAMILYTICKETS.EU и Клиента, чрез който Клиентът заявява на FAMILYTICKETS.EU, през Платформата, намерението си за купуване Услуги от Платформата.

3.9.   Продукт(-и)и Услуга(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между Купувач и Продавач през Платформата.

3.10.   Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката FAMILYTICKETS.EU или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.11.   Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги презПлатформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

3.12.   Съдържание

•   цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;

•   съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към FAMILYTICKETS.EU и / или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

•   всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на FAMILYTICKETS.EU и/или друг Продавач на Клиентачрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

•   информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

•   информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;

•   данни относно Продавач.

3.13.   Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.

3.14.   Транзакция – действието от страна на FAMILITYICKETS.EU по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.

3.15.   Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3.16.   Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

3.17. Рейтинг – метод на изчисляванена нивото на задоволство на даден Клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Клиента на даден продукт или услуга.

3.18.   Коментар – оценка или критична забележка, на края на едно Ревю или на друг коментар.

3.19.   Въпрос – форма на обръщение към Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно дадени продукти или услуги.

3.20. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Платформата, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент в рамките на един диалог.

 

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.   Общите условия на FAMILYTICKETS.EU са задължителни за всички Клиенти на Платформата.

4.2.   Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3.   Общите условия могат да бъдат променени едностранно от FAMILYTICKETS.EU по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

4.4.   FAMILYTICKETS.EU има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5.   Във всеки един случай на промяна на общите условия FAMILYTICKETS.EU ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Платформатапри всяко нейноползване.

4.6.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.7.   FAMILYTICKETS.EU полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, FAMILYTICKETS.EU уточнява, че изображенията на продуктите и услугите имат илюстративени насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.8.   Характеристиките или цените на продуктите или услугите, описани в Платформата, могат да бъдат промянени от съответния Продавачпо всяко време.

4.9.   Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на услугитеда бъдат понякога непълни. Въпреки това, от FAMILYTICKETS.EU се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.10.   Всички стоки и услуги, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

4.11.   Платформатаможе да съдържа линкове към други сайтове. FAMILYTICKETS.EU не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регисрира от самия него или от служител на FAMILYTICKETS.EU от негово име.

5.2.   FAMILYTICKETS.EU ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление FAMILYTICKETS.EU прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3.   Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стокиили да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи FAMILYTICKETS.EU уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

5.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.

5.5.   Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за купените Стоки или Услуги.

5.6.   Купувачът е длъжен да въведе правилно данните на всички пътуващи лица и да ги прегледа внимателно преди финализирането на всяка поръчка.

5.7.   При поръчка на хотелски услуги, самолетни билети, коли под наем, билети за увеселителни паркове, музеи, водни паркове или други услуги свързани с развлекатлени, спортни или културни събития, с посочен ден или период на обслужване, след издаването на билета или туристическия ваучер, Продавачът не може да промени данните на клиентите посочени в този билет или туристически ваучер.

 


6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1.   Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2.   FAMILYTICKETS.EU си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на FAMILYTICKETS.EU по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към FAMILYTICKETS.EU, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. FAMILYTICKETS.EU не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3.   Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с FAMILYTICKETS.EU на посочените адреси в раздел „контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.

6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформатаадреси в раздел „Контакт”.

6.5.   FAMILYTICKETS.EU може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на Платформата, за определен период от време.

6.6.     Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформатаса крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.7.   В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към FAMILYTICKETS.EU се приема като международно плащане отбанките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова FAMILYTICKTS.EU препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он лайн плащания или такива чрез банка за Продукти или Услуги, продавани от FAMILYTICKETS.EU.

6.8.   Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.

6.9. След 14 (четиринадесет) дни от момента на купуването на една Стока или Услуга, Купувачът ще бъде помолен да направи рецензия относно закупената Стока или Услуга. Тази молбаще бъде изпратена на електронната поща, чрез която ерегистриран на Акаунта му. Чрез даването на рецензия, Клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни Купувачи и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Продуктите.

  

7.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1.   Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на FAMILYTICKETS.EU.

7.2.   FAMILYTICKETS.EU има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.

7.3.   Нищо в сключения между FAMILYTICKETS.EU и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на FAMILYTICKETS.EU последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктитеили Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на FAMILYTICKETS.EU върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на FAMILYTICKETS.EU.

7.4.   Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

7.5.   Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

7.6.   Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на FAMILYTICKETS.EU за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между FAMILYTICKETS.EU и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на FAMILYTICKETS.EU, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

7.7.   Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на FAMILYTICKETS.EU няма да се счита за съгласие от страна на FAMILYTICKETS.EU да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от FAMILYTICKETS.EU.

7.8.   Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от FAMILYTICKETS.EU.

 

8.ПОРЪЧКА

8.1.     Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в кошницата за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

8.2.   Всякадобавена в кошницата за покупкиСтока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в кошницата за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

8.3.   Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на FAMILYTICKETS.EU във връзка сПоръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. 

8.4.   С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на FAMILYTICKETS.EU и/или Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

8.5.   Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания

• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

 

 

9.СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ ИМА ПРАВО НА ОТКАЗ

9.1 Клиентът може да върне закупените в магазина стоки или услуги без да посочи конкретна причина за това в рамките на 14 дни от датата на доставка.


9.2.   Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продуктии или Услуги, предлагани от FAMILYTICKETS.EU в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от FAMILYTICKETS.EU. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача.

9.3 Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането

• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

• Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредитите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.

9.4   Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или Услуги или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките или Услугите, което от двете събития настъпи по-рано.

9.5 Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от Продавачът и всички Клиенти по отношение на стоките, предлагани от FAMILYTICKETS.EU.

 

10.СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

10.1.   Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

  • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиентаи потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
  • в съответствие с законодателните актове на Европейския Съюз, при предоставяне на хотелски услуги, самолетни билети, коли под наем, билети за увеселителни паркове, музеи, водни паркове или други услуги свързани с развлекатлени, спортни или културни събития, с посочен ден или период на обслужване.

 

 

11.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

11.1.   Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на FAMILYTICKETS.EU, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от FAMILYTICKETS.EU: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглжедане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

11.2.   Клиентът се съгласява да предостави на FAMILYTICKETS.EU неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. FAMILYTICKETS.EU има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че FAMILYTICKETS.EU може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. FAMILYTICKETS.EU няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

11.3.   С предоставянето на свои данни на FAMILYTICKETS.EU (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват FAMILYTICKETS.EU или трети лица, които са куриери иса доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които FAMILYTICKETS.EU може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

11.4. С предоставянето на свои лични данни на FAMILYTICKETS.EU Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на FAMILYTICKETS.EU, регистрирана в регистъра на Полското Национално надзорно ведомство за обработване на лични данни и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 11.1.

 

12.РЕКЛАМА

12.1.   В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини.

12.2.   Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин, като промени настройките в акаунта си в „Моите абонаменти“ или като се свърже с FAMILYTICKETS.EU по какъвто и да е друг начин, включително но не само по и-мейл, по телефон, по пощата и др.

12.3.   Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 

13.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

13.1.   Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

13.2.   Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

13.3.   Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

13.4.   Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

13.5.   FAMILYTICKETS.EU издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Платформата от FAMILYTICKETS.EU. Клиентът е съласен да получава такава фактура по електронен път.

13.6.   С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

 

14.ДОСТАВКА НА СТОКИ и УСЛУГИ

14.1.   Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки или Услугипо имейл или чрез Български Пощи до адрес посочен от Купувача, в зависимост от избора на Клиента.

14.2.   Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

14.3.   FAMILYTICKETS.EU ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на държавите в Европейския Съюз. Цената на доставката на стоки или услгути, предлагани от FAMILYTICKETS.EU, ще е 15 лв. Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желания Продукт(-и) се поставят в кошницата и след указването на адрес на доставка.

 

15.ГАРАНЦИИ

15.1.   Продавачът предлага всички Стоки или Услуги на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство.

 

16.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

16.1.   Собствеността на Стоките или Услугите ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна.

 

 

17.ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕВЮТА, КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

17.1. Писането на Ревюта или Коментари може да се прави от Клиента, в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и „Ревюта”. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва дасе отнасят за характеристиките и начина на употреба на даденастокаили услуга.

17.2. В момента на регистрацията на дадено Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор на Платформата, Клиентите дават на FAMILYTICKETS.EU един неизключителен, посноянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на FAMILYTICKETS.EU да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

17.3. Всеки Клиент, в момента на публикуването на Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:

•  да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация,свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);

•  да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);

•  да използва подходящ изказ, несъдържращ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;

•  да помести правилно въведеното съдържание на Платформата както следва: всеки въпрос да бъде публикуван в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и всяко Ревю да бъде публикувано в раздел „Ревюта”.

•  да се увери, че въведената от негоинформацияереалистична, коректна, неподвеждащаи в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.

•  да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определенастокаили услуга от Платформата без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стокии/или услуги;

•  да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;

•  да не публикува информация и/или датайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като FAMILYTICKETS.EU;

•  да не вписва Ревюта/Коментари/Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

•  да не използва Ревю/Коментари/Въпроси/Отговори като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача, публикувани на Платформата.

17.4. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на даденоРевю, Клиентът следва дадобави и Рейтинг за съответния продукт или услуга. Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата, който ще се изрази чрез цифра в близост до Стоката.

17.5. Когато Клиент съобщи, че някоеРевю/Коментар/Въпрос или Отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от FAMILYTICKETS.EU, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на Платформата. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове сe премахват от Платформата само след проверка от страна на FAMILYTICKETS.EU.

17.6. В случай, че FAMILYTICKETS.EU констатира многократно нарушение на настоящите Условия за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Клиента да публикува Ревюта/Коментарии/Въпроси и Отговори в раздела „Въпроси и Отговори на клиенти” и „Ревюта” без да е длъжен да се обосновава за това.

 

18.ОТГОВОРНОСТ
18.1   Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.


19.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

19.1. FAMILYTICKETS.EU е регистриран в Полския Регистър за обработка на личните данни.

19.2. Съгласно изискванията на полския Закон за защитата на лицата относно обработката на личните данни и свободното им движение, с последващите промени и допълнения, FAMILYTICKETS.EU е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

19.3.   Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности,рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

19.4.   Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на FAMILYTICKETS.EU, която е регистрирана в Полския Регистър за обработка на личните данни и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в т. 11.1 и 19.3 от настоящите общи условия.

19.5.   Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидни от румънското законодателство, катоправото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото по чл. 17, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му, гарантирани от Закон 677/2001 за защита на лицата относно обработката на данни с личен характер и свободното движение на тези данни.

19.6.   Всеки Клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: Soseaua Bucuresti-Nord nr. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, etaj 5, Voluntari, Judetul Ilfov, на вниманието на S.C. Dante International S.A., за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени или не, за което не дължи никаква такса.

19.7.   Всеки Клиент може да упражни правото си да промени личните си данни като подаде писмена молба, с дата и подпис на адрес: Sun Kiss Travel, ул. Одинца 69, Варшава 02644, Полша, според следните цели:

•   поправка, актуализация, блокиране или изтриване на данните, чиято обработка не отговаря на Закон 677/2001 за защита на лицата относно обработката на данните с личен характер и свободното движение на тези данни, особено на непълните и неточни данни;

•   преобразуването на данните в анонимни, чиято обработка не е в съответствие със Закона 677/2001 за защита на лицата относно обработката на данните с личен характер и свободното движение на тези данни;

•   уведомление до трети страни на които са били личните данни са били предоставени за обработване, освен ако това се окаже невъзможно или е свързано с прекомерни усилия спрямо законния интерес, който може да бъде засегнат. 

19.8  Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

 

20.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

20.1.     Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

20.2.   Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

21. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящият договор е предмет на полското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между FAMILYTICKETS.EU и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните румънски съдилища в Община Варшава без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл. 18 от Регламент 1215/2012. Договорите за покупко-проджаба, сключени между Клиент и Продавач през Платформата се решават от компетентния български съд в съответсвие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

нагоре
Shop is in view mode
Покажи пълната версия на сайта
Sklep internetowy od home.pl